Actieplan digitale connectiviteit goede stap voorwaarts maar mist balans

Vorige week publiceerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het actieplan digitale connectiviteit. Het plan geeft blijk van een gezonde ambitie met het streven om iedereen in Nederland snel internet te bieden in 2023. Echter, het plan mist balans. In het plan is begrijpelijkerwijze veel aandacht voor 5G, maar connectiviteit is niet zuiver een mobiele aangelegenheid. Voor een succesvolle uitrol zal er ook veel nieuwe glasvezel moeten worden aangelegd, evenals voor de verdere ontwikkeling van de digitale economie en Nederland als digitale hub van Europa. Dat stellen de branche organisaties Fiber Carrier Association (FCA) en de Dutch Data Center Association (DDA) in reactie op het plan.

Zonder vaste netwerken, geen mobiele communicatie

In het actieplan blijft onderbelicht welke belangrijke rol glasvezel speelt bij de uitrol van 5G. Zonder glasvezelnetwerken is 5G simpelweg niet mogelijk. Elke zendmast die nodig is in een toekomstig 5G netwerk moet verbonden worden via een glasvezelverbinding. Deze glasvezelnetwerken transporteren de mobiele data van- en naar datacenters. Met de komst van 5G, nodig voor de steeds grotere mobiele datastromen, zal ook meer geïnvesteerd moeten worden in die glasvezelnetwerken om die groeiende hoeveelheid data te transporteren. In cijfers betekent dat dat zendmasten geschikt voor 5G rond de 100Gbps aan moeten kunnen tegen tegelijkertijd extreem lage vertraging ofwel latency. Om dat laatste ook mogelijk te maken zullen ook veel meer 5G masten nodig zijn dan nu met 4G het geval is. En al die masten moeten met glasvezel worden ontsloten en met de huidige glasvezelnetwerken is dat veelal nog niet mogelijk. Om ervoor te zorgen dat de benodigde glasvezelverbinding op tijd worden aangelegd, dient het lokale beleid geharmoniseerd te worden. Het actieplan bevat hievoor een eerste goede aanzet, maar er zal veel meer moeten gebeuren dan wat er nu in het actieplan staat.

Ook vragen de FCA en DDA zich af hoe het kabinet de ambitie om alle huishoudens in 2023 te voorzien van een 100 Mbps internetaansluiting wil realiseren zonder daarvoor concrete plannen op tafel te leggen.

Andrew van der Haar, directeur van de FCA: “Het kabinet spreekt met het actieplan een heel hoge ambitie uit en verwacht zelfs dat het meerendeel van de Nederlandse huishoudens over verbindingen van 1 Gbps of meer kan beschikken in 2023. In het actieplan is te lezen dat overheden bij onvoldoende commercieel perspectief voor de uitrol van glasvezel in buitengebieden kunnen overwegen om in te grijpen. Kijkend naar de huidige praktijk zien we dat dit vrijwel nooit gebeurt omdat onder andere omdat de middelen niet aanwezig zijn of uit angst om op de vingers getikt te worden door de EU voor ongeoorloofde staatsteun. Het Rijk zegt zich in het plan te gaan inspannen om gemeenten hier beter met kennis bij te ondersteunen, alleen wordt hier geen concrete invulling aan gegeven terwijl 2023 nog maar 5 jaar weg is.”

Zeekabels onderbelicht

Een ander probleem waar vrijwel niemand over spreekt zijn de intercontinentale zeekabels die nodig zijn om data over de wereld te transporteren. Dit houdt direct verband met de concentratie van internationale datacenters en cloudbedrijven in Nederland. Grove, directeur DDA: “Alle zeekabels die Nederland nu verbinden met de rest van de wereld lopen via de het Verenigd Koninkrijk. Een onwenselijke situatie gezien de Brexit. Ook de snelheid van de data, en dus de kortste verbindingen, staan nu hoog op de agenda van veel wereldwijd opererende multinationals. Recent nog hebben twee Amerikaanse partijen een rechtstreekse zeekabel van de V.S. naar Spanje aangelegd, en niet naar Nederland. “The Netherlands is already leaping behind in Europe and is losing its advantageous position fast” volgens een niet nader te noemen topbestuurder van een van de grootste socialmedia bedrijven ter wereld.”

Van der Haar en Grove stellen dat de plaatsen waar deze zeekabels aan land komen zich zullen ontpoppen als de toekomstige vestigingsplaatsen en knooppunten van het internet en dus van de wereldwijde (kennis) economie. Om de kortst mogelijke verbindingen tot stand te brengen vestigen bedrijven waarvan het primaire verdienmodel data is zich aan de randen van het Europese continent, waaronder dus Nederland. “Consumenten voorzien van hoogwaardige breedbandige verbindingen is een goed streven, maar we moeten niet vergeten wat er allemaal voor nodig is om streaming video in de huiskamer te krijgen”.

Balans moet worden gevonden

Het actieplan digitale connectiviteit is een goede eerste stap voorwaarts maar mist nog balans tussen de mobiele en de vaste connectiviteit die gezamenlijk bepalend zijn voor de mate waarin onze digitale connectiviteit toekomstbestendig is. Een actieplan over connectiviteit dient het volledige landschap te beschrijven met al zijn facetten anders missen we de boot aldus de branche organisaties. Beiden geven aan graag input in leveren en mee te denken over nadere invulling van beleid ten aanzien van digitale connectiviteit. Haast is echter geboden, want 2023 komt snel dichterbij.
__________________________________________

Over Fiber Carrier Association
De carrier branche groeit snel en mede daardoor ontstaan vele verschillende initiatieven. Natuurlijk juichen wij dat toe, maar deze groei heeft ook een keerzijde. De markt raakt versnipperd met als gevolg verminderde samenwerking, onduidelijkheid voor stakeholders waaronder de (lokale) overheid en het ontbreken van neutrale informatie voor het bedrijfsleven.

Brancheorganisatie FCA biedt carriers de helpende hand en adviseert hen op basis van trends uit binnen- en buitenland. FCA is in gesprek met alle onderdelen van de keten. Daarmee fungeren is de FCA katalysator richting de (lokale) overheid, het bedrijfsleven en alle andere gelieerde partijen.

Over Dutch Data Center Association

Dutch Data Center Association (DDA) is de brancheorganisatie van datacenters in Nederland, fundament van de digitale economie. DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met een missie: het versterken van de economische groei en het pro leren van de datacenter sector naar de overheid, media en samenleving.

Wij verwoorden standpunten van de industrie met betrekking tot regelgeving en beleidskwesties. Het toont leiderschap door leden te faciliteren en te stimuleren tot operationele verbetering in de vorm van ‘best practices’. DDA bevordert onderwijs en levert een bijdrage aan technische normen waarmee de datacenter industrie zich in Nederland en daarbuiten verder kan onderscheiden.

De Dutch Data Center Association is één van de oprichters van de koepel Digitale Infrastructuur Nederland, DINL. Deze koepel verenigt de organisaties die de digitale infrastructuur mogelijk maken in Nederland. Ook werken wij intensief samen met Digital Gateway to Europe, de organisatie ter promotie van de digitale mainport van Nederland.Tenslotte werken wij actief samen met marktpartijen, overheid en andere belangenorganisatie.