“Alle deelnemers hebben als doel binnen het netwerk van branchegenoten kennis te delen om zo kwaliteit van dienstverlening te
verbeteren
.”

Deelname aan de FCA is gebonden aan een aantal voorwaarden (zie onderstaand). Deelnemers bezitten een eigen glasvezelnetwerk of exploiteren dit geheel zelfstandig. De functie van het netwerk dat in bezit is of geëxploiteerd wordt kan divers zijn, zo kunnen zowel partijen met netwerken die als backbone fungeren voor andere netwerken of netwerken die het mogelijk maken om huishoudens of bedrijven te ontsluiten zich aansluiten bij de FCA.

Door u aan te melden bij de stichting Fiber Carrier Association (FCA) verklaart u kennis te hebben genomen van de deelnemersvoorwaarden en bent u akkoord met de onderhavige deelnemersvoorwaarden en gedragscode. Deze deelnemersvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met het toetredingsformulier voor deelnemers.

Onze voorwaarden 

1. Deelnemer zal de Stichting steeds onverwijld op de hoogte stellen van wijzigingen in diens contactgegevens. Deelnemer verstrekt aan de Stichting het recht om bedrijfsnaam, logo en contactgegevens van Deelnemer te vermelden op de website van de Stichting

2. Op eventuele conflicten die verband houden met de Stichting, deze Deelnemersvoorwaarden of gedragscodes is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan de Rechtbank Utrecht.

3. De Stichting en haar bestuur kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die de Deelnemer lijdt als gevolg van het deelnemerschap. Alle aansprakelijkheid van de Stichting, uit welke hoofde dan ook, waaronder in ieder geval wanprestatie en onrechtmatige daad, is beperkt tot eenmaal de jaarlijkse daadwerkelijk betaalde deelnemersbijdrage. Vergoeding van indirecte en/of gevolgs- en of reputatieschade door de Stichting aan Deelnemer is uitgesloten.

4. Opzegtermijn: minimaal 3 maanden voor einddatum, daarna stilzwijgend verlengd voor 1 jaar.Deelname is per kalenderjaar.

5. Deelnemer kan haar toetreding tot de Stichting te allen tijde beëindigen. De Stichting zal niet overgaan tot restitutie van betaalde en/of te vorderen bedragen. Vorderingen van de Stichting op Deelnemer worden na beëindiging van het deelnemer schap direct opeisbaar.

6. Betalingen door Deelnemer dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur aan de Stichting te worden voldaan.

7. Alle geldelijke- en tijdsinspanningen, die met het deelnemerschap gemoeid zijn, komen voor eigen rekening van Deelnemer.

8. Na toetreding als Deelnemer van de Stichting, en bevestiging daarvan door het bestuur van de Stichting, mag Deelnemer aan het publiek kenbaar maken dat zij Deelnemer is van de Stichting. Deelnemer mag daarvoor het logo gebruiken die de Stichting op haar website heeft gepubliceerd. Het is Deelnemer toegestaan de afmetingen van het logo aan te passen, maar niet het logo zelf. Het logo dient te linken naar de website van de Stichting. Bij het logo zal de Deelnemer tevens een link opnemen naar de gedragscode op de website van de Stichting.

9. Deelnemer zal het deelnemerslogo en de link naar de gedragscode van de Stichting niet langer voeren na:

a) schriftelijke beëindiging van deelname aan de Stichting door de Deelnemer;
b) intrekking of opschorting van het deelnemerschap door de Stichting;
c) het niet tijdig voldoen van de bedragen aan de Stichting;
d) het handelen van een Deelnemer in strijd met deze voorwaarden, dan wel de gedragscode van de Stichting.

10. Wijzigingen aan deze deelnemersvoorwaarden treden 30 dagen na goedkeuring door het bestuur van de Stichting in werking. Deelnemers worden hiervan op de hoogte gebracht.

11. Deelnemerschap is excl. 21% btw per jaar.

Neem contact met ons op

Wilt u in contact komen met ons of heeft u vragen en/of opmerkingen? Wij helpen u graag! Vul het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.